Cenník Detskej ambulancie BBSK Detva

Zoznam zdravotných výkonov a služieb spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, za ktoré možno požadovať úhradu

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: Rozvojová agentúra BBSK, n.o.
Miesto prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: J. G. Tajovského 1320/5, Detva

Cenník výkonov zdravotnej starostlivosti platný od 2.9.2019

ZDRAVOTNÝ VÝKON

CENA

Vystavenie lekárskeho záznamu o ošetrení v cudzom jazyku na vlastnú žiadosť pacienta 20€
Odber výterov, moču, alebo stolice na vlastnú žiadosť 5€
Odber krvi na vlastnú žiadosť 10€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na návštevu predškolského a školského zariadenia 5€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na výkon športovej činnosti 5€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na návštevu letného tábora, školy v prírode 3€
Posúdenie zdravotnej spôsobilosti študenta na prácu 10€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz 10€
Preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom epidemiologicky závažnej činnosti 10€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred štúdiom a prácou v zahraničí v slovenskom jazyku 15€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred štúdiom a prácou v zahraničí v anglickom jazyku na vlastnú žiadosť 30€
Vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 15€
Periodická preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 10€
Výstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 10€
Mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 10€
Posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta 15€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 20€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu 30€
Potvrdenie o dočasnom vyradení z kolektívneho zariadenia / ospravedlnenka
(Len v prípade ak študent nemá žiacku knižku alebo slovník)
1€
Potvrdenie o pracovnej neschopnosti, OČR pre pacientov evidovaných na úrade práce 2€
Opakovaná pozvánka na očkovanie a preventívnu prehliadku 2€
Vystavenie náhradných výmenných lístkov, receptov, tlačív PN pri storne, strate na vlastnú žiadosť pacienta 5€
Vystavenie náhradného očkovacieho preukazu 10€
Vystavenie zdravotného preukazu 7€
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta v slovenskom jazyku 2€
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta v anglickom jazyku na vlastnú žiadosť 25€
Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie 15€
Lekársky posudok na sociálne účely na žiadosť štátnych úradov 15€
Lekárky posudok na žiadosť o predĺženie materskej dovolenky 15€
Správa o zdravotnom stave na cielené otázky komerčnej poisťovne 15€
Vystavenie formuláru „Oznámenie poistnej udalosti“ 10€

Zmluvné poisťovne

Štandardné vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia!

Naše zariadenie má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

Prevádzkovateľ:

Detská ambulancia BBSK (pobočka Detva)

MUDr. Janka Wrede
J.G.Tajovského 5 (budova Polikliniky)
962 12 Detva

Nájdete nás na prízemí vedľa lekárne

 

ambulanciaDT@ambulanciebbsk.sk

+421 45 3700 230